INNHOLD

INNHOLD_________________________________________________________________ 1

GYLDIGHET______________________________________________________________ 1

§1      FORMÅL_____________________________________________________________ 4

§2      MEDLEMSSKAP______________________________________________________ 4

§2.1      Vilkår for opptak som medlem___________________________________________ 4

§2.2      Rettigheter__________________________________________________________ 4

§2.3      Plikter______________________________________________________________ 4

§2.4      Oppsigelse av medlemsskap____________________________________________ 5

§2.5      Eksklusjon__________________________________________________________ 5

§2.6      Midlertidig medlemsskap_______________________________________________ 5

§2.7      Æresmedlemskap_____________________________________________________ 5

§3      ÅRSMØTER__________________________________________________________ 5

§3.1      Ordinært årsmøte_____________________________________________________ 5

§3.2      Ekstraordinært årsmøte________________________________________________ 6

§4      STYRET______________________________________________________________ 6

§4.1      Mandat_____________________________________________________________ 6

§4.2      Sammensetning_______________________________________________________ 6

§4.3      Styremøter__________________________________________________________ 6

§4.4      Fullmakter - Rettigheter - Plikter - Ansvar_________________________________ 7

§5      DIRIGENTEN________________________________________________________ 8

§5.1      Formalia____________________________________________________________ 8

§5.2      Funksjon____________________________________________________________ 8

§6      ØKONOMI___________________________________________________________ 8

§6.1      Forvaltning__________________________________________________________ 8

§6.2      Regnskap___________________________________________________________ 8

§6.3      Kassereren__________________________________________________________ 8

§7      VALG/VOTERING_____________________________________________________ 9

§7.1      Valgbarhet___________________________________________________________ 9

§7.2      Valg på ordinært årsmøte_______________________________________________ 9

§7.3      Valgkomité__________________________________________________________ 9

§7.4      Votering____________________________________________________________ 9

§8      VEDTEKTENE______________________________________________________ 10

§9      OPPLØSNING_______________________________________________________ 10

§9.1      Formalia___________________________________________________________ 10

§9.2      Virksomhet etter oppløsning___________________________________________ 10

§10       INSTRUKSER______________________________________________________ 10

 

GYLDIGHET

Vedtektene ble i sin nåværende utforming bifalt av ordinært årsmøte 1990 og gjort gjeldende fra 1. mars 1990.Senere endringer er som følger:

Utvidet styret fra 5 til 6 medlemmer, med økonomiplanlegger som nytt styremedlem - ordinært årsmøte 1992.

Endrede tidsfrister vedrørende årsmøte kunngjøring og distribusjon av sakspapirer - ordinært årsmøte 1993.

Mindre redaksjonelle endringer - ordinært årsmøte 1997.

Økonomiplanlegger ikke lenger fast styreverv, i stedet er det 2 styremedlemmer – ordinært årsmøte 1998.

Redaksjonelle endringer – ordinært årsmøte 2001.

§1             FORMÅL

 

Bodø Domkor skal i samsvar med Den norske kirkes bekjennelse og ordninger søke å formidle kirkens musikkskatt i hele dens mangfold. Med dette som hovedmålsetting ønsker Bodø Domkor:

·       å medvirke til levendegjøring av liturgien;

·       å inspirere til dynamisk, god menighetssang;

·       å anskueliggjøre kirkemusikken gjennom konsertvirksomhet, såvel i kirkelig som i utadrettet sammenheng;

·       å ta initiativ til og/eller ta del i seminarer og lignende aktiviteter til fremme av god sangkultur;

·       å virke som forbilledlig utøver og inspirator, samt ta aktivt del i det folkelige sang- og musikkliv.

 

§2             MEDLEMSSKAP

§2.1        Vilkår for opptak som medlem

a)     Søkeren må tiltre disse vedtekters § 1 og normalt ha fylt 16 år.

b)    En musikalsk opptaksprøve må avlegges for korets dirigent.

c)     Søkere fra Domkirkens Sangskole vil, på ellers like vilkår, ha fortrinnsrett til medlemsskap.

§2.2        Rettigheter

a)     Medlemmer, som formelt er opptatt av styret etter positiv innstilling fra dirigenten, har uavkortede rettigheter på lik linje med eldre medlemmer.

b)    Forutsatt at full årskontingent er betalt, har koristen tale-, forslags- og stemmerett på korets årsmøter.

c)     Når et medlem kan dokumentere akseptabel grunn for periodevis fravær, kan styret innvilge permisjon etter skriftlig , begrunnet søknad. Vedkommende har da rett til å gjeninntre som fullverdig medlem etter permisjonstiden, forutsatt at medlemsforholdet ellers er ivaretatt.

d)    Medlemmer som har innehatt tillitsverv i styret, kan frasi seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert i det respektive verv. Retten må imidlertid benyttes ved først påfølgende årsmøte, senere kan den ikke påberopes.

§2.3        Plikter

a)     Medlemmene plikter å tiltre/akseptere korets hovedmålsetning (§1) og den musikalske virksomhet som derav følger gjennom koråret.

b)    Medlemmene er felles forpliktet til:

·       å følge de bestemmelser som er nedfelt i disse vedtekter og lojalt rette seg etter de beslutninger styret tar overfor fellesskapet;

·       å møte presis til alle ordinære/ekstraordinære øvelser, konserter og arrangementer i regi av koret - samt i andre sammenhenger der koret deltar.

·       å melde fra om gyldig fravær til den som fører fremmøteprotokoll - det vil si: fravær som skyldes sykdom, nødvendig arbeid eller annen, åpenbart akseptabel fraværsgrunn;

·       å delta i den møtevirksomhet som følger av gitte tillitsverv og medvirke aktivt til praktiske gjennomføringer i den sammenheng;

·       å behandle utdelt/utlånt notemateriell og korets øvrige eiendeler på en mest mulig skånsom måte;

·       å betale den av årsmøte fastsatte årskontingent, med en halvpart i hvert semester;

·       å bidra aktivt til et godt, sosialt og trivelig kormiljø på alle plan og i enhver sammenheng:

c)     Fritak fra ovennevnte plikter kan unntaksvis og for tilfellet innvilges av leder eller dirigent.

§2.4        Oppsigelse av medlemsskap

a)     Eventuell oppsigelse av medlemsskapet skjer skriftlig til styret innen korårets slutt (i vårsemesteret).

b)    Tidligere medlemsskap gir normalt ingen preferanse ved eventuell senere søknad om nytt opptak i koret.

§2.5        Eksklusjon

a)     Styret har rett til å ekskludere medlemmer som forsettelig motarbeider korets hovedmålsetting, eller som på annen måte ignorerer sine medlemsplikter - jfr. §1 og §2, pkt. 3.

b)    Styrets vedtak om eksklusjon kan innankes for førstkommende årsmøte. Anken må fremmes skriftlig, som vanlig årsmøtesak. Årsmøtets avgjørelse/stadfestelse er endelig.

§2.6        Midlertidig medlemsskap

a)     Styret kan, etter innstilling fra dirigenten, oppta midlertidige medlemmer når koret av ulike grunner trenger forsterkninger for et begrenset tidsrom i forbindelse med større oppsetninger, konserter og lignende arrangementer.

b)    Styret kan likeledes oppta vikarsangere til erstatning for permitterte medlemmer, tidsbegrenset av permisjonens varighet.

c)     Såfremt styret ikke har inngått noen individuell særavtale, er midlertidige medlemmer bundet av korets vedtekter på lik linje med korets øvrige medlemmer.

§2.7        Æresmedlemskap

a)     Medlemmer som har utvist særlig stor interesse og aktiv innsats for koret, kan ved enstemmig styrevedtak innstilles til æresmedlemskap i Bodø Domkor.

b)    Styrets innstilling forelegges årsmøtet med skriftlig begrunnelse, som refereres av korets leder.

c)     Årsmøtet foretar den offisielle utnevnelsen. Den seremonielle handling kan imidlertid legges til et senere tidspunkt og i sammenheng med en passende anledning, om ønskelig.

§3             ÅRSMØTER

Årsmøter - ordinære eller ekstraordinære - er tillagt den øverste, administrative og besluttende myndighet i Bodø Domkor. Vedtak som er fattet av årsmøtene er bindende og forpliktende inntil et nytt årsmøte har opphevet eller omgjort de respektive vedtak.

§3.1        Ordinært årsmøte

avholdes normalt innen utgangen av februar hvert år.

a)     Styret kunngjør årsmøtet med minimum 6 ukers varsel.

b)    Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Dette gjelder også vedtektsendringer.

c)     Styret sender skriftlig innkalling vedlagt saksdokumenter til medlemmene minimum 14 dager før årsmøtet.

d)    Saksliste for ordinært årsmøte:

1)     Åpning v/leder

2)     Konstituering, herunder valg av

·       ordstyrer

·       møtereferenter

·       medlemmer til tellekomite

·       medlemmer til å underskrive protokollen

·       forretningsorden

3)     Kontrolltelling av antall stemmeberettigede

4)     Godkjenning av innkalling og saksliste   

5)     Styrets årsberetning

6)     Tilleggsrapporter fra (f.eks)

·       dirigent, o.a

·       arbeidsgrupper og eventuelle prosjektgrupper og utvalg

7)     Regnskap med revisjonsberetning, herunder spørsmål om ansvarsfrihet

8)     Innkomne saker  

9)     Årskontingent for neste korår

10)  Forslag til rammebudsjett

11)  Forslag til aktivitetsplan for neste korår og eventuell langtidsplan

12)  Valg

§3.2        Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det.

a)     Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med:

·       minimum 14 dagers varsel;

·       kunngjøring av tid og sted;

·       dagsorden, med nødvendig informasjon om den/de sak(-er) som skal behandles - eventuelt vedlagt saksdokumenter.

b)    Ekstraordinært årsmøte kan i prinsippet behandle alle typer saker - inkludert eventuelle, utsatte saker fra ordinært årsmøte.

c)     Ønsker medlemmene å få en spesiell sak behandlet på ekstraordinært årsmøte, må denne sendes styret minimum 1 - en - uke før årsmøtet avvikles.

d)    Ekstraordinært årsmøte avvikles for øvrig etter samme mønster og opplegg som ordinært årsmøte.

§4             STYRET

§4.1        Mandat

a)     Styret er tillagt den daglige, administrative ledelse av Bodø Domkor, med årsmøtet som overordnet instans.

b)    Styret er i kraft av sin lederfunksjon gitt fullmakter, rettigheter, plikter og ansvar i overensstemmelse med årsmøtets vedtak og korets vedtekter. På denne bakgrunn fatter styret sine vedtak og iverksetter dem.

§4.2        Sammensetning

a)     Styret består av 6 faste medlemmer, valgt av årsmøtet:

·       Leder;

·       Nestleder;

·       Sekretær;

·       Kasserer;

·       Styremedlemmer, 2 stk.

b)    Dirigenten har fast plass i styret, med tale- og forslagsrett.

c)     Tre vararepresentanter - valgt av årsmøtet - tiltrer styret etter innkalling av leder:

·         som stedfortredere for faste styremedlemmer, når disse har meldt forfall - jfr. §4, pkt. 3f;

·         som styrets representanter i oppnevnte grupper, med godkjent mandat av årsmøtet;

·         når styret behandler saker vedrørende en komité eller lignende, der vedkommende varamedlem er gitt ledelsen av denne.

d)    Styret kan når som helst innkalle hvem det måtte ønske som rådgivere. Disse har da kun talerett og rådgivende forslagsrett - ingen stemmerett.

§4.3        Styremøter

a)     Leder har normalt ansvaret for innkalling m/dagsorden til styremøtene og ledelsen av dem.

b)    Styremøter avholdes etter oppsatt plan for koråret.

c)     Hyppigere/ekstraordinære styremøter avholdes:

·       når saksmengden tilsier det;

·       når leder eller dirigent finner det nødvendig;

·       når minst 3 av de øvrige styremedlemmene ønsker det.

d)    Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av de faste styremedlemmene er tilstede - deriblant leder eller nestleder.

e)     Ved behandling av saker med store økonomiske konsekvenser bør styret være fulltallig.

f)      Når faste styremedlemmer melder forfall fra styremøter, skal varamedlemmer innkalles som deres stedfortredere. Disse har da samme status på styremøtet som de øvrige medlemmer.

g)    Dagsorden på styremøtet bør innledes med:

·       åpning v/leder eller nestleder;

·       referat fra forrige styremøte v/sekretæren;

·       økonomisk status v/kassereren - jfr. §6, pkt. 3a.

h)    En utskrift av alle vedtak bør omfordeles til styremedlemmene like etter avholdt styremøte, med påminnelse om hvem som har ansvaret for å iverksette det enkelte vedtak.

§4.4        Fullmakter - Rettigheter - Plikter - Ansvar

a)     Styret har blant annet fullmakt til:

·       å inngå særavtaler med enkeltpersoner eller medlemmer som påtar seg spesielle oppgaver/oppdrag for koret, enten tidsbegrenset eller over uspesifisert tidsrom;

·       å oppnevne komiteer for å utføre forskjellige oppdrag, i forbindelse med korets langtidsplanlagte  virksomhet - for eksempel PR/informasjon/annonser, arrangementer, reiser/turer, seminarer, osv;

·       å oppnevne mindre arbeidsgrupper for praktiske, forefallende gjøremål - for eksempel i sammenheng med korets mange og stadig pågående engasjementer i og omkring lokalmiljøet, eller som en del av et for koret inntektsbringende tiltak;

·       å inngå kortsiktige kontrakter med såvel sangere som musikere - for eksempel i forbindelse med større oppsetninger, konserter for kor og orkester, med videre - i tråd med korets aktivitetsplaner og vedtatte budsjettrammer - jfr. §3, pkt. 1b.

b)    Styret har blant annet rett til:

·       å behandle alle løpende saker vedrørende koret og ta de beslutninger som er nødvendige, etter beste skjønn og overbevisning;

·       å iverksette ulike tiltak, for blant annet å stimulere til et godt, sosialt miljø innen koret, for å skaffe inntekter i korkassen, osv;

·       å delegere praktiske gjøremål, mest mulig likt fordelt på samtlige korister.

c)     Styret plikter blant annet:

·       å holde seg orientert om medlemmenes erfaringsbakgrunn, slik at også korlivet kan dra nytte av den enkeltes ferdigheter på forskjellige områder;

·       å sørge for at nye medlemmer finner seg til rette i kormiljøet, ved for eksempel å utpeke en egen støttekontakt for vedkommende i den første tiden, inntil han/hun blir bedre kjent med fellesskapet;

·       å holde koristene mest mulig kontinuerlig orientert om styrets planer på kort og lang sikt, som et ledd i motivasjonsprosessen for en helhjertet oppslutning når planene kommer til praktisk gjennomføring.

d)    Styret har et særlig ansvar for:

·       å overvåke korets totale økonomistatus til en hver tid, blant annet ved at kassereren opplyser om økonomistatus på styremøtene - jfr. §4, pkt. 3g og §6, pkt. 3a;

·       å innhente tilstrekkelige opplysninger vedrørende ideer, planer og/eller prosjekter som vil medføre økonomiske konsekvenser for koret for å kunne vurdere de økonomiske konsekvensene av disse, før endelig vedtak om gjennomføring fattes;

·       å sørge for at det ikke inngås avtaler og kontrakter (verken muntlige eller skriftlige) som ikke på forhånd er forelagt, behørig drøftet og approbert av styret (v/leders underskrift, på vegne av styret) ;

·       å utarbeide forslag til årlig rammebudsjett for Bodø Domkor, som forelegges årsmøtet for godkjenning - jfr. §3, pkt. 1d.

e)     Bodø Domkor v/styret hefter ikke for et juridisk eller økonomisk ansvar knyttet til noen avtale eller kontrakt som eventuelt måtte bli inngått på vegne av Bodø Domkor, uten styrets vitende. Oppstår slike situasjoner skal styret straks innkalle til ekstraordinært årsmøte for å informere om saken og innhente årsmøtets forholdsvedtak for den videre behandling.

§5             DIRIGENTEN

§5.1        Formalia

a)     Dirigenten for Bodø Domkor er normalt domkantor/domorganist, ansatt i Bodø Domkirke.

b)    Eventuelle avtaler vedrørende gjestedirigent(-er) vedtas av styret etter godkjennelse av domkantor.

c)     Dirigenten er korets kunstneriske/musikalske leder.

§5.2        Funksjon

a)     Dirigenten har hovedansvaret for korets musikalske virksomhet og utvikling - inkludert øvelser/perfeksjonering, konserter, med videre - samt korets repertoar i samsvar hermed.

b)    Ved korårets slutt utarbeider dirigenten en øvingsplan i forhold til foreliggende aktivitetsplaner for kommende år. Denne drøftes med styret og arkivaren. Dirigenten og arkivaren samarbeider om mangfoldiggjøring og distribusjon av notemateriell.

c)     Dirigenten har informasjonsansvar overfor styret(v/leder) når han erfarer nye situasjoner, som på kort eller lang sikt vil medføre økonomiske og/eller praktiske konsekvenser for koret.

§6             ØKONOMI

§6.1        Forvaltning

a)     Styret forvalter og overvåker korets økonomi i samsvar med gjeldende årsmøtevedtak og styrets egne beslutninger som reguleres av disse vedtekter, med spesiell oppmerksomhet rettet mot:

·       §2, pkt. 2b............................... medlemskontingent/stemmerett;

·       §2, pkt. 3b............................... innkassering av årskontingent;

·       §2, pkt. 6c............................... særavtaler(kontrakter);

·       §3, pkt. 1d 6,7,9...................... driftsregnskap og årskontingent;

·       §4, pkt. 4................................. fullmakter/rettigheter/plikter/ansvar som utløser økonomiske konsekvenser;

·       §5, pkt. 1b............................... avtaler vedrørende gjestedirigent(-er);

·       §5, pkt. 2b............................... innkjøp av notemateriell;

·       §5, pkt. 2c............................... dirigentens informasjonsansvar;

·       §6 ............................................ økonomi i sin helhet;

·       §7, pkt. 2b............................... mandat for prosjektledere - inkludert økonomiske rammevilkår;

·       §8

·       §9............................................. økonomiske vurderinger.

·       §10

b)    Styret er solidarisk og felles ansvarlig overfor årsmøtet for de økonomiske transaksjoner/disposisjoner gjennom koråret, men bør likevel med jevne mellomrom informere medlemmene om korets økonomiske status.

§6.2        Regnskap

a)     Kassereren fører korets års-/driftsregnskap som følger kalenderåret og arkiverer inntekts-/utgiftsbilag.

b)    Regnskapet (avsluttet pr. 31/12) forelegges korets revisor (valgt av årsmøtet) for revisjon.

c)     En utskrift av regnskapet - med revisors merknader - fremlegges av kassereren på ordinært årsmøte. Hovedbok/kassadagbok medtas for det tilfelle at årsmøtet ønsker nærmere spesifisering av enkelte poster i utskriften.

§6.3        Kassereren

a)     På styremøtene holder kassereren styret fortløpende informert om inn- og utbetalinger som følge av styrets tidligere vedtak og/eller korets daglige drift.

b)    Kassereren har styrets fullmakt til å godkjenne/innvilge mindre innkjøp i forbindelse med korets daglige drift, uten styrets vedtak i det enkelte tilfelle.

§7             VALG/VOTERING

§7.1        Valgbarhet

Alle aktive medlemmer er i prinsippet valgbare til et hvert tillitsverv.

Unntatt er de medlemmer som:

med hjemmel i §2, pkt. 2d har frasagt seg gjenvalg;

for tiden er permitterte - jfr. §2, pkt. 2c;

ikke har et ordnet medlemsforhold - jfr. §2 pkt. 3.

§7.2        Valg på ordinært årsmøte

a)     Styremedlemmer:

·       Leder velges for 1 år.

·       Nestleder velges for 2 år.

·       Sekretær og kasserer velges for 2 år - dog kun den ene, vekselvis annet hvert år.

·       2 styremedlemmer velges for 2 år - dog kun den ene, vekselvis annet hvert år.

·       Tre varamedlemmer velges for 1 år.

b)    Andre tillitsverv:

·       Revisor - ikke styremedlem eller varamedlem - velges for 1 år.

·       Valgkomité - 3 medlemmer innstilt av styret - velges for 1 år.

·       Eventuelle prosjektledere, normalt med funksjonstid inntil prosjektets fullførelse, inkludert styrets innstilling til mandat for den respektive prosjektgruppe. Suppleringsvalg til prosjektgruppene foretas normalt av styret - hvorav en av medlemmene skal være styrets representant i den enkelte gruppe.

§7.3        Valgkomité

a)     Styret aktiviserer valgkomiteen.

b)    Sammen med innkalling til ordinært årsmøte sendes en liste over tillitsvalgte og deres funksjonstid til de tre komitémedlemmene. Det skal fremgå av listen fra styret:

·       hvem som er på valg;

·       hvem som har gitt sitt samtykke til eventuelt gjenvalg;

·       hvem som definitivt har frasagt seg gjenvalg - jfr. §2, pkt. 2d.

c)     Valgkomiteens oppgaver:

·       Straks listen over tillitsvalgte mottas fra styret, trer valgkomiteen i funksjon;

·       Med utgangspunkt i styrets liste, drøftes hvem av korets medlemmer som er disponible og presumptivt egnet til å overta ledige tillitsverv.

·       Når de alternative muligheter er gjennomgått, oppsøkes den enkelte kandidat med anmodning om å stille seg til disposisjon.

·       Skulle noen verv bli stående vakant, samrår valgkomiteen seg straks med styret og tar en ny runde med kandidatene, inntil alle verv er besatt.

·       En liste, med de foreslåtte kandidatenes navn og verv, omfordeles senest på årsmøtet som valgkomiteens innstilling - jfr. §3, pkt. 1d.

§7.4        Votering

a)     Ordinært årsmøte og ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig uansett fremmøte, forutsatt at innkalling og dagsorden først er godkjent - jfr. §3, pkt. 1d.

b)    Når debatten vedrørende den enkelte sak er avsluttet, refererer/klargjør ordstyreren voteringsgrunnlaget og foretar votering.

c)     Etter votering ansees saken endelig avgjort i flertalls favør - uansett utfall - og debatten kan da normalt ikke gjenopptas.

d)    Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Det er imidlertid to unntak:

·       Forslag om endring av korets vedtekter - jfr. §8 - må oppnå minimum 2/3 flertall for å kunne ansees bifalt.

·       Forslag om oppløsning av Bodø Domkor - jfr. §9 - forutsetter at minst 2/3 av korets stemmeberettigede er tilstede innen voteringen kan finne sted og forslaget må oppnå minimum 2/3 flertall for å bli vedtatt.

e)     Valgregler:

·       Er det bare foreslått en kandidat til et tillitsverv, bør voteringen ikke være skriftlig, dersom ingen spesielt forlanger det.

·       Er det foreslått mer enn en kandidat til samme tillitsverv, skal valget være skriftlig. Alle stemmeberettigede får utlevert stemmesedler, hvorpå de må skrive navnet til den kandidat som foretrekkes.

·       Oppnår to kandidater likt stemmetall, skal det foretas omvalg mellom disse. Er stemmetallet fortsatt likt, avgjøres valget ved loddtrekning mellom de to kandidatene.

·       Blanke stemmesedler forkastes.

·       Akkumulering/dobbeltstemmer er ikke tillatt.

·       Ingen av de stemmeberettigede kan votere på vegne av andre, ikke tilstedeværende.

§8             VEDTEKTENE

a)     Vedtekter for Bodø Domkor inneholder 10 §§ som strukturerer korets målsetting, medlemsforhold, formalia ved årsmøter, retningslinjer for styret, forholdet til dirigenten, økonomiforvaltning, valgordninger, regler for endring av vedtektene og forslag om oppløsning - samt en samling av instrukser vedrørende korets virksomhet, spesielle prosjekter, enkelte tillitsverv, særavtaler, standardkontrakter, med videre.

b)    Årsmøtet skal forelegges et hvert forslag til innhold og/eller forandring av korets vedtekter, med styrets innstilling. Vedtektsendringer kan kun godkjennes av årsmøtet.

§9             OPPLØSNING

§9.1        Formalia

a)     Når situasjonen i Bodø Domkor gir åpenbar grunn til å fremsette forslag om oppløsning av koret, skal styret innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte, etter samme retningslinjer som for ordinært årsmøte - jfr. §3, pkt. 1a - kun med oppløsningsforslaget på dagsorden, inkludert styrets innstilling.

b)    Vedtar årsmøtet å anbefale oppløsning, skal dette meddeles Domkirkens Menighetsråd, som eventuelt iverksetter oppløsningen.

§9.2        Virksomhet etter oppløsning

Etter formell oppløsning innstilles all virksomhet i regi av Bodø Domkor og kan ikke gjenopptas før det er skapt et nytt, reelt grunnlag for gjenreisning av koret.

Domkantor(-ene), med menighetsrådets formann som revisjonsmyndighet, skal imidlertid forvalte korets aktiva for et tidsrom av 10 år.

Er det innen 10 år ikke skapt nytt, reelt grunnlag for å gjenoppta virksomheten i Bodø Domkor, skal korets midler og øvrige aktiva/eiendeler primært tilfalle Domkirkens Musikkråd eller fordeles slik menighetsrådet bestemmer, mest mulig i samsvar med vedtektenes §1.

§10       INSTRUKSER

 

Instrukser for de ulike verv/oppgaver og arbeidsgrupper skal være godkjent av styret.